Spring naar de inhoud
webinar_icon
Zoom-logo

STOB – Stay On Board | Webinars tegen schooluitval

Schooluitval vanuit verschillende invalshoeken benaderen door interessante professionals aan het woord te laten elk vanuit hun expertise.
Een opportuniteit om ons met nieuwe inzichten te verrijken die het waard zijn om kennis van te nemen, te delen en toe te passen…
dus Stay On Board!

Volg alle aankondigingen en webinars op deze pagina

Hakima El Khattouti

> Vrijdag 26 februari 2021
19u00 

Kinder- en Jongerenpsycholoog
Voorzitster vzw Sahaba

Lieve Swinnen

> Donderdag 18 maart 2021
19u00

Kinder- en jeugdpsychiater
Gezins- en systeemtherapeute
Auteur van “(Geen) goesting?!”

Samira Azeroual

> Vrijdag 26 maart 2021
19u00

Directeur bij De Kleine Wereldburger
Moeder van 3 kinderen

Sarah Neyts

> Donderdag 8 april 2021
19u00

Bedrijfspsycholoog
Auteur van “Schooluitval tegengaan: binding als buffer tegen spijbelgedrag”

Els Jammaers

> Vrijdag 14 mei 2021
19u00

Coördinator bij Arktos vzw
Nieuw(s)maker
Project Naft

Jessie De Naeghel

> Donderdag 3 juni 2021
20u00

Onderwijscentrum Gent, Stad Gent
Operatie Geslaagd ‘Samen naar meer gekwalificeerde uitstroom’

Jongeren zonder diploma zijn vogels voor de kat

“Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die niet langer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs. Een vroegtijdige schoolverlater verlaat dus het Vlaams secundair onderwijs zonder het kwalificatiecriterium te behalen.”
Ministerie Vlaams onderwijs

M.a.w. leerlingen onder de 24 jaar die het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder deze te voltooien en die dus niet langer aan onderwijs of training deelnemen.

Vroegtijdig schoolverlaten is vaak het resultaat van een individueel complex verhaal. De oorzaken kunnen heel divers zijn. Vaak stapelen problemen zich op voordat de leerling de secundaire school definitief verlaat. De beslissing om te stoppen met school is niet altijd een bewuste keuze.

Ongekwalificeerde schooluitstroom dat helaas erkend wordt in alle Westerse landen is een ernstig probleem omdat het behalen van een secundaire diploma een belangrijke voorwaarde is om de arbeidsmarkt succesvol te betreden en erin te blijven. Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie.

In een recent verschenen rapport constateert Unicef dat landen wereldwijd kampen met “problemen met de terugkeer van kinderen naar school”. Ongeveer één op de drie schoolkinderen wereldwijd kreeg geen les op afstand tijdens de covid-19-pandemie. Dat kan nog tientallen jaren gevolgen hebben voor economieën en samenlevingen, zegt Unicef. Bij gebrek aan economische middelen, zullen ouders geen schoolgeld meer kunnen betalen en schooluitval zal daardoor aanzienlijk stijgen. 

Uit een onderzoek van de KU Leuven die er op vraag van  de katholieke onderwijskoepel is gekomen, blijkt dat de leerachterstand als gevolg het coronavirus kan oplopen tot een half jaar. Die achterstand is veel groter dan verwacht. Onderzoekers vergeleken de resultaten van de interdiocesane -oftewel gevalideerde- proeven bij leerlingen van het zesde leerjaar in het katholiek onderwijs van de voorbije zes jaar. Het leerverlies is aanzienlijk, zegt onderwijseconoom Kristof De Witte. De topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve spreekt over substantiële leerverliezen.

Ook blijkt uit een interne bevraging van het GO! aan bijna 350 scholen, die De Morgen kon inkijken, dat ongeveer de helft van de leerlingen kampt met leerachterstand.

Op basis van deze studies merkt men een steeds groter wordende onderwijskloof tussen sociaal sterkere en sociaal zwakkere kinderen. Men kan stellen dat leerachterstand in de eerste instantie voorkomt in bepaalde kwetsbare gezinnen maar men merkt ook een leerachterstand op bij leerlingen van telewerkende ouders,  die doorgaans goed begeleid werden, maar nu minder of anders, omdat de ouders thuis met hun werk bezig waren. Niet elk kind is zelfredzaam genoeg om op afstand kennis te verwerven. En het is niet omdat men de leerlingen al bereikt dat ze ook geleerd en kennis verworven hebben.

Volgens onderwijsdeskundigen Louise Elffers(UvA) zijn voor vele leerlingen de voorzieningen thuis in mindere mate of helemaal niet aanwezig. Zulke leerlingen zijn voor hun leerontwikkeling meer afhankelijk van de school, en ook van de bibliotheek, het buurthuis, het huiswerkbegeleidingsinstituut of vrienden die kunnen helpen bij hun schoolwerk. Dat valt nu allemaal  weg waardoor ze gemakkelijker glijden in de categorie schoolverlaters.’

Onderwijsspecialist Bowen Paulle (NL) ziet ook een dreiging van toenemende ongelijkheid door een ongelijke verdeling van ondersteuningsmogelijkheden en materiële hulpmiddelen in huishoudens.

‘Het is bemoedigend om te zien dat er initiatieven worden genomen om kinderen in huizen met te weinig computers en/of ontoereikende internetverbindingen te voorzien van laptops en routers. Echter, dergelijke initiatieven bieden op zichzelf onvoldoende tegenwicht aan de ongelijke verdeling van sociale ondersteuningsmogelijkheden die samenhangen met sociaaleconomische status. Nog verontrustender is de  sluiting van de scholen, in combinatie met de bredere uitdagingen van deze pandemie, zich voor sommige kinderen vertaalt in een verhoogd risico van negatieve ervaringen – zoals veronachtzaming of zelfs misbruik, achterstand op de leerontwikkeling en uiteindelijk schooluitval.’

Het Europese cijfer vroegtijdig schoolverlaten is gebaseerd op de EAK-indicator : de ‘early school leavers’ De EU-landen hebben zich ertoe verbonden het percentage voortijdige schoolverlaters tegen 2020 terug te brengen tot onder de 10%.

11,9 % van de Vlaamse jongeren verliet de school vroegtijdig in de laatste recente schooljaren. D.w.z. dat ieder schooljaar verlaten er in Vlaanderen meer dan 7.000 jongeren de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardige kwalificatie. Deze jongeren komen in een uiterst kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en dragen dat vaak hun hele leven mee.

Het aantal jongeren dat in Limburg de school verlaat zonder diploma ligt met 11,2%  boven het Europese streefdoel.

In Genk ligt het aantal jongeren zonder diploma op een dieptepunt want maar liefst 21,2 procent van de Genkse jongeren verlaat het secundair onderwijs zonder diploma. Daarmee zit Genk op hetzelfde niveau als Antwerpen en Brussel. Spijbelgedrag, schoolmoeheid, een opleiding afbreken en uiteindelijk zonder diploma de school verlaten liggen hier aan de basis. Genkse schooluitval treft heel wat  kinderen en adolescenten. De gevolgen zijn negatief voor de jongeren zelf, voor het klimaat op school, thuis, in de wijken én voor de Genkse samenleving als geheel.

Alle zeilen bijzetten tegen schooluitval

Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Mensen zonder een startkwalificatie hebben ook hogere zorgkosten. Schooluitval en voortijdig schoolverlaten zijn niet alleen nadelig voor de jeugdige zelf, maar ook voor de samenleving.

Wij zijn van mening dat alle Genkenaren bewust gemaakt moeten worden wat betreft deze uitdaging door het organiseren van o.a. webinars met maatschappelijke en sociale thema’s rond schooluitval & onderwijs, opvoeding, werkloosheid en actief burgerschap.

Tevens willen wij a.d.h.v. deze webinars rond het thema “Samen tegen Schooluitval” ook de lokale besturen sensibiliseren, mobiliseren en stimuleren.

  • Hoe voorkomen we dat leerlingen zonder onderwijs thuis komen te zitten?
  • Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval van leerlingen in het onderwijs?
  • Wat hebben jongeren nodig om de draad weer op te pakken ?
  • Wat zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan voortijdige schooluitval?
  • Welk is de aanpak in de bestrijding en preventie van schooluitval? Welke rol is er voor de ouders weggelegd in het voorkomen van schooluitval?
  • Is schooluitval een louter grote stadsprobleem?

Ben je geïnteresseerd en wil je graag op de hoogte blijven van dit project omtrent schooluitval? Hou dan zeker deze pagina in de gaten en mis zeker geen webinar!  Volg ons ook op Facebook en Youtube.